Start / Test UDT na wózek I WJO z podziałem na temat

Test UDT na wózek I WJO z podziałem na temat

0%
1
Created on By admin

Test UDT na wózek specjalizowany I WJO (Wszystkie pytania)

Test UDT na wózek specjalizowany I WJO (Wszystkie pytania)

By ułatwić Wam weryfikację posiadanej już wiedzy w zakresie uprawnień operatora wózka podnośnikowego (II WJO), przedstawiamy testy UDT on-line na egzamin dla operatorów tych wózków.  Test jest jednokrotnego wyboru. Możesz wykonać test składający się ze wszystkich pytań lub wybrać temat, który chcesz przerobić.

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, na którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące w pytaniach na egzaminie UDT.

Na teście pisemnym bardzo ważną rolę odgrywają prawidłowo zaznaczone odpowiedzi na pytania dotyczące diagramów obciążeń wózków podnośnikowych. Dlatego przygotowaliśmy zestaw występujących tam pytań w osobnym teście. Zobacz czy na pewno rozumiesz diagramy obciążeń. Jest to niezwykle ważne dla Twojego bezpieczeństwo oraz w osób pracujących w Twoim otoczeniu.

1 / 245

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

2 / 245

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

3 / 245

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

4 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

5 / 245

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

6 / 245

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

7 / 245

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

8 / 245

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

9 / 245

“Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

10 / 245

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

11 / 245

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

12 / 245

Dozorem technicznym nazywamy:

13 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

14 / 245

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

15 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

16 / 245

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

17 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

18 / 245

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

19 / 245

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

20 / 245

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

21 / 245

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

22 / 245

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

23 / 245

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

24 / 245

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

25 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

26 / 245

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

27 / 245

Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

28 / 245

Ładunek należy transportować

29 / 245

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

30 / 245

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

31 / 245

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

32 / 245

Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

33 / 245

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

34 / 245

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

35 / 245

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

36 / 245

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

37 / 245

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

Question Image

38 / 245

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

39 / 245

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

40 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

41 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

42 / 245

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

43 / 245

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

44 / 245

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

45 / 245

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

46 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

47 / 245

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

48 / 245

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

49 / 245

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

50 / 245

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

51 / 245

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

52 / 245

Obsługującemu nie wolno:

53 / 245

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

54 / 245

Przyczyną utraty stateczności wózka może być

55 / 245

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

56 / 245

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

57 / 245

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

58 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

59 / 245

Terminy badań okresowych, doraźnych i kontrolnych UTB określone są:

60 / 245

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

61 / 245

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

62 / 245

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

63 / 245

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

64 / 245

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

65 / 245

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

66 / 245

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

67 / 245

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

68 / 245

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

69 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

70 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

71 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

72 / 245

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

73 / 245

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

74 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

75 / 245

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

76 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

77 / 245

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

78 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

79 / 245

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

80 / 245

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

81 / 245

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

82 / 245

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

83 / 245

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

84 / 245

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

85 / 245

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

86 / 245

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

87 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

88 / 245

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

89 / 245

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

90 / 245

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

91 / 245

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

92 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

93 / 245

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

94 / 245

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

95 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

96 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

97 / 245

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

98 / 245

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

99 / 245

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

100 / 245

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

101 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

102 / 245

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

103 / 245

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

104 / 245

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

105 / 245

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

106 / 245

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

107 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

108 / 245

Po zakończeniu pracy operator powinien

109 / 245

Wózek może stracić stateczność na skutek

110 / 245

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

111 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

112 / 245

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

113 / 245

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

114 / 245

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

115 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

116 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A

117 / 245

Jednostką dozoru technicznego jest:

118 / 245

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

119 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

120 / 245

Łącznik bezpieczeństwa “STOP” służy do

121 / 245

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

122 / 245

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

123 / 245

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

124 / 245

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

125 / 245

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

126 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

127 / 245

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

128 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 m. pobierając od strony A

129 / 245

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

130 / 245

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

131 / 245

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

132 / 245

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

133 / 245

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

134 / 245

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

135 / 245

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

136 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

137 / 245

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

138 / 245

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

139 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

140 / 245

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

141 / 245

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

142 / 245

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

143 / 245

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

144 / 245

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

145 / 245

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

146 / 245

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

147 / 245

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

148 / 245

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

149 / 245

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

150 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

151 / 245

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

152 / 245

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

153 / 245

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

154 / 245

Masa netto 1000 l wody wynosi

155 / 245

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

156 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

157 / 245

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

158 / 245

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

159 / 245

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

160 / 245

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

Question Image

161 / 245

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

162 / 245

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

163 / 245

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

164 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

165 / 245

W chwili wywracania się wózka należy

166 / 245

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

167 / 245

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

168 / 245

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

169 / 245

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

170 / 245

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

171 / 245

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

172 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

173 / 245

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

174 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

175 / 245

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

176 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

177 / 245

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

178 / 245

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

179 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

180 / 245

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

181 / 245

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

182 / 245

Formami dozoru technicznego są

183 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

184 / 245

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

185 / 245

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

186 / 245

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

187 / 245

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

188 / 245

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

189 / 245

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

190 / 245

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

191 / 245

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

192 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

193 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

194 / 245

Decyzja wydana przez UDT:

195 / 245

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

196 / 245

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

197 / 245

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

198 / 245

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

199 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

200 / 245

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

201 / 245

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

202 / 245

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

203 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

204 / 245

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

205 / 245

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

206 / 245

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

207 / 245

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

208 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

209 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

210 / 245

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

211 / 245

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

212 / 245

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

213 / 245

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

214 / 245

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

215 / 245

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

216 / 245

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

217 / 245

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

218 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

219 / 245

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

220 / 245

Akumulatory kwasowe można ładować

221 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

222 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

223 / 245

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący:

224 / 245

Instrukcja eksploatacji to:

225 / 245

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator

226 / 245

Sprawne dźwignie sterujące

227 / 245

Instrukcja stanowiskowa

228 / 245

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

229 / 245

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

230 / 245

Nieszczęśliwy wypadek to:

231 / 245

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

232 / 245

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza

233 / 245

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

234 / 245

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

235 / 245

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

236 / 245

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

237 / 245

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

238 / 245

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

239 / 245

Obowiązki obsługującego określone są:

240 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

241 / 245

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

242 / 245

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10 stopni Celsjusza

243 / 245

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

244 / 245

Widząc świecąca się kontrolkę operator

245 / 245

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

Your score is

0%