Start / Test UDT na wózek (Informacje UDT)

Test UDT na wózek (Informacje UDT)

0%
11
Created on  By admin

Test UDT na wózek (Informacje UDT)

Test UDT na wózek (Informacje UDT)

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, w którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące w pytaniach na egzamin UDT.

1 / 49

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

2 / 49

Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

3 / 49

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

4 / 49

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

5 / 49

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

6 / 49

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

7 / 49

Terminy badań okresowych, doraźnych i kontrolnych UTB określone są:

8 / 49

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

9 / 49

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

10 / 49

Decyzja wydana przez UDT:

11 / 49

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

12 / 49

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

13 / 49

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

14 / 49

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

15 / 49

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

16 / 49

Formami dozoru technicznego są

17 / 49

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

18 / 49

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

19 / 49

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

20 / 49

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

21 / 49

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

22 / 49

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

23 / 49

Dozorem technicznym nazywamy:

24 / 49

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

25 / 49

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

26 / 49

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

27 / 49

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

28 / 49

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

29 / 49

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

30 / 49

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

31 / 49

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

32 / 49

Jednostką dozoru technicznego jest:

33 / 49

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

34 / 49

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

35 / 49

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

36 / 49

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

37 / 49

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

38 / 49

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

39 / 49

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

40 / 49

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

41 / 49

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

42 / 49

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

43 / 49

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

44 / 49

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

45 / 49

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

46 / 49

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

47 / 49

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

48 / 49

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

49 / 49

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

Your score is

0%