Start / Test UDT na wózek II WJO z podziałem na temat

Test UDT na wózek II WJO z podziałem na temat

0%
2
Created on By admin

Test UDT na wózek podnośnikowy II WJO (Wszystkie pytania)

Test UDT na wózek podnośnikowy II WJO (Wszystkie pytania)

By ułatwić Wam weryfikację posiadanej już wiedzy w zakresie uprawnień operatora wózka podnośnikowego (II WJO), przedstawiamy testy UDT on-line na egzamin dla operatorów tych wózków.  Test jest jednokrotnego wyboru. Możesz wykonać test składający się ze wszystkich pytań lub wybrać temat, który chcesz przerobić.

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, na którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące w pytaniach na egzaminie UDT.

Na teście pisemnym bardzo ważną rolę odgrywają prawidłowo zaznaczone odpowiedzi na pytania dotyczące diagramów obciążeń wózków podnośnikowych. Dlatego przygotowaliśmy zestaw występujących tam pytań w osobnym teście. Zobacz czy na pewno rozumiesz diagramy obciążeń. Jest to niezwykle ważne dla Twojego bezpieczeństwo oraz w osób pracujących w Twoim otoczeniu.

1 / 245

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

2 / 245

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

3 / 245

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

4 / 245

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

5 / 245

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

6 / 245

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

7 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

8 / 245

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

9 / 245

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

10 / 245

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

11 / 245

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

12 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

13 / 245

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

14 / 245

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

15 / 245

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

16 / 245

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

17 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

18 / 245

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

Question Image

19 / 245

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

20 / 245

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

21 / 245

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

22 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

23 / 245

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

24 / 245

Dozorem technicznym nazywamy:

25 / 245

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

26 / 245

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

27 / 245

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

28 / 245

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

29 / 245

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

30 / 245

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

31 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

32 / 245

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

33 / 245

Przyczyną utraty stateczności wózka może być

34 / 245

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

35 / 245

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

36 / 245

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

37 / 245

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

38 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

39 / 245

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

40 / 245

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

41 / 245

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

42 / 245

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

43 / 245

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

44 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

45 / 245

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

46 / 245

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

47 / 245

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

48 / 245

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

49 / 245

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

50 / 245

Jednostką dozoru technicznego jest:

51 / 245

“Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

52 / 245

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

53 / 245

Decyzja wydana przez UDT:

54 / 245

Instrukcja eksploatacji to:

55 / 245

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

56 / 245

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

57 / 245

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

58 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

59 / 245

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

60 / 245

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

61 / 245

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

62 / 245

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

63 / 245

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

64 / 245

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

65 / 245

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

66 / 245

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

67 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

68 / 245

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

69 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

70 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

71 / 245

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

72 / 245

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

73 / 245

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

74 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

75 / 245

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

76 / 245

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

77 / 245

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

78 / 245

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

79 / 245

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

80 / 245

Ładunek należy transportować

81 / 245

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

82 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

83 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

84 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 m. pobierając od strony A

85 / 245

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

86 / 245

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

87 / 245

Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

88 / 245

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

89 / 245

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

90 / 245

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

91 / 245

Formami dozoru technicznego są

92 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

93 / 245

Sprawne dźwignie sterujące

94 / 245

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

95 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

96 / 245

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

97 / 245

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

98 / 245

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

99 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

100 / 245

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

101 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

102 / 245

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

103 / 245

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

104 / 245

Akumulatory kwasowe można ładować

105 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

106 / 245

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

107 / 245

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

108 / 245

Widząc świecąca się kontrolkę operator

109 / 245

Nieszczęśliwy wypadek to:

110 / 245

Wózek może stracić stateczność na skutek

111 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

112 / 245

Instrukcja stanowiskowa

113 / 245

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator

114 / 245

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

115 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

116 / 245

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

117 / 245

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

118 / 245

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

119 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

120 / 245

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

121 / 245

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

122 / 245

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

123 / 245

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

124 / 245

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

125 / 245

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

126 / 245

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

127 / 245

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

128 / 245

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

129 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

130 / 245

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10 stopni Celsjusza

131 / 245

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

132 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

133 / 245

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

134 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

135 / 245

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

136 / 245

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

137 / 245

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

138 / 245

Po zakończeniu pracy operator powinien

139 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

140 / 245

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

141 / 245

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

142 / 245

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

143 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

144 / 245

Obsługującemu nie wolno:

145 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

146 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

147 / 245

W chwili wywracania się wózka należy

148 / 245

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza

149 / 245

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

150 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

151 / 245

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

152 / 245

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

153 / 245

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

154 / 245

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

155 / 245

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

156 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

157 / 245

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

158 / 245

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

159 / 245

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

160 / 245

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

161 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

162 / 245

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

163 / 245

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

164 / 245

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

165 / 245

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

166 / 245

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

167 / 245

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

168 / 245

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

169 / 245

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

170 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

171 / 245

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

172 / 245

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

173 / 245

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

174 / 245

Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

175 / 245

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

176 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

177 / 245

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

178 / 245

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

179 / 245

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

180 / 245

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

181 / 245

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

182 / 245

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

183 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

184 / 245

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

185 / 245

Terminy badań okresowych, doraźnych i kontrolnych UTB określone są:

186 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A

187 / 245

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

188 / 245

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

189 / 245

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

190 / 245

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

191 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

192 / 245

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

193 / 245

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

194 / 245

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

195 / 245

Masa netto 1000 l wody wynosi

196 / 245

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

197 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

198 / 245

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

199 / 245

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

200 / 245

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

201 / 245

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

202 / 245

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

203 / 245

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

204 / 245

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

205 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

206 / 245

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

207 / 245

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

208 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

209 / 245

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

210 / 245

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

211 / 245

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

212 / 245

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

213 / 245

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

214 / 245

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

215 / 245

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

216 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

217 / 245

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

218 / 245

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

219 / 245

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

220 / 245

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

221 / 245

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

222 / 245

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

223 / 245

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

224 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

225 / 245

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

226 / 245

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

227 / 245

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

228 / 245

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

229 / 245

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

230 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

231 / 245

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

232 / 245

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

233 / 245

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący:

234 / 245

Łącznik bezpieczeństwa “STOP” służy do

235 / 245

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

236 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

237 / 245

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

238 / 245

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

239 / 245

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

240 / 245

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

241 / 245

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

242 / 245

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

243 / 245

Obowiązki obsługującego określone są:

244 / 245

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

245 / 245

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

Question Image

Your score is

0%